نبشی ساده 45-45

0 از 5

تومان

توضیحات

:امتیاز محصول و محتوا

نبشی ساده45-45
مورد کاربرد در اتصال پروفیل شیاردار مهندسی 45در 45