نبشی ساده 40-40

0 از 5

تومان

توضیحات

:امتیاز محصول و محتوا

نبشی ساده 40-40

مورد کاربرد در اتصال پروفیل شیاردار مهندسی 40-40