پروفیل نمای کامپوزیت در ساخت انواع نماها با ورق کامپوزیت استفاده میشود.