هیت سینک آلومینیومی، پروفیل های آلومینیومی هستند که در دستگاه های الکترونیکی به عنوان خنک کننده استفاده میشوند. هیت سینک آلومینیومی بر اساس مقاومت حرارتی دسته بندی مختلفی دارند.