ناودانی آلومینیوم در اندازه های مختلفی ارائه میشود.