میلگرد آلومینیوم به آن دسته محصولات آلومینیومی اطلاق می شود که یک مقطع توپر گرد از جنس آلومینیوم و از آلیاژ های مختلف تولید شده باشد.