سیستم پنجره 60 نرمال از دسته سیستم های اختصاصی و جدید پنجره با عرض 60 میلیمتر می باشد.