جدول مقاطع موجود

جدول مقاطع موجود

مقاطع صنعتی

مقاطع هیت سینکمقاطع صنعت تبلیغاتمقاطع شیاردار مهندسییراق آلات شیاردار مهندسی
هیت سینک عرض 1 تا 5 سانتپروفیل کاور لایت باکس 9 سانت20-20نبشی مخفی 20-20
هیت سینک عرض 5 تا 10 سانت30-30
هیت سینک 10 تا 15 سانت40-40
هیت سینک 15 تا 20 سانت45-45
هیت سینک 20 تا 30 سانت45-90
30-60

مقاطع موجود

مقاطع اتاق تمیزمقاطع نمای فریم لسپروفیل شیاردار مهندسییراق آلات شیاردار مهندسی
پروفیل آلومینیوم درب اتاق تمیز
پروفیل نما فریم لس روکوب ۵۵
20-20نبشی مخفی 20-20
پروفیل آلومینیوم پنجره اتاق تمیز
30-30
پروفیل آلومینیوم فریم لس بازشو
40-40
پروفیل آلومینیوم فریم لس فیکس
45-45
45-90
30-60
مقاطع موجود آلومینیوم در سایت دیجی آلوم
پروفیل آلومینیوم درب اتاق تمیز
پروفیل آلومینیوم پنجره اتاق تمیز
قرنیز آلومینیومی دیوارپوش
پروفیل نما فریم لس روکوب ۵۵
پروفیل آلومینیوم فریم لس بازشو
پروفیل نما فریم لس روکوب ۴۰
پروفیل درپوش نما فریم لس

انواع قوطی آلومینیوم:

 25-64
 55-35 35–35
  40-40 30-40 20-40
 60-60
 70-70
 80-80 40-80
 90-90
 100-100
 170-50

نظرات شما

X
قالب ووکامرس